SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

  1. Madde : TARAFLAR

İşbu sözleşme bir tarafta Emniyetevler Mahallesi Seyir Caddesi No: 12 Kat: 1/4

34413 Kağıthane İstanbul Türkiye adresinde ikamet eden Toplumsal Yayıncılık LTD. ŞTİ  (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile ALICI arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur. 

Satıcının geçerli telefon faks ve e-posta bilgileri aşağıdadır: 

SATICI:
Telefon : 0532 544 67 01
Faks : 0212 251 00 12
E-posta: [email protected]

 

  1. Madde : SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusunu, ALICI’nın SATICI’ya ait  www.etoplumsal.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün alımına ilişkin söz konusu ürünün satışı ve teslimine dair tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınması oluşturmaktadır. 

 

  1. Madde : ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE SATIŞ ŞARTLARI 

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli belirtildiği gibidir: 

 

ÜRÜN ADI CİNSİ ADET SATIŞ BEDELİ (KDV Dahil)

 

Toplumsal Gazetesi ve e-kitap paketi

Adedi: 1

Satış Bedeli: 150 TL+KDV

Ödeme Şekli: EFT/Banka Havalesi /Hediye Çeki

 

  1. Madde : GENEL HÜKÜMLER 

 

4.1- ALICI, SATICI’nın internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan ürünün / ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürün / ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satınalmaya ilişkin onayı verdiğini kabul ve beyan eder. 

4.2- Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır. Sözleşme konusu ürün / ürünlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü ortadan kalkar. 

4.3- ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, Ürünün ALICI’ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 gün içinde, ürün/ürünlerin geri gönderim bedeli ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. 

4.4- İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda teyit edilmesinin ardından geçerlilik kazanır. 

4.5- ALICI, sipariş Onayını vermekle üyelik bilgilerinin doğru olduğunu ve bu bilgilerde yer alan firma adına sipariş vermeye yetkili olduğunu beyan eder. 

4.6- Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu’nın ilgili temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacaktır ve diğer taraf kendi ediminin ifası hususunda sorumluluktan kurtulacaktır. 

4.7- SATICI, ürün fiyatlarında olabilecek değişiklikleri www.etoplumsal.com.tr adlı internet sitesinde ilgili ürünlerin sayfasında yayınlayarak ALICI’ya bildirmiş sayılır. 

4.8- ALICI, SATICI tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, www.etoplumsal.com.tr’de yayınlanan bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgileri almak, başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

4.9- ALICI www.etoplumsal.com.tr’yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden SATICI’nın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder 

4.15- www.etoplumsal.com.tr‘nin telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açıkça yazılı izin almadan, yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan ALICI’nın hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. 

4.16- SATICI, ALICI’nın kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya SATICI’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) SATICI’nın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 

 

  1. Madde : YÜRÜRLÜK VE SÜRE 

İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer ve 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Taraflardan birinin sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin kararını sözleşmenin bitim tarihinden en az 30 (otuz) gün önce karşı tarafa yazılı olarak bildirmemesi halinde sözleşme süresi birer yıllık dönemler halinde uzatılmış sayılacaktır. Bu hüküm müteakip sözleşme dönemleri içinde aynen geçerlidir. Taraflardan her biri, işbu sözleşmeyi 1 (bir) ay önceden yazılı bildirimde bulunmak ve tüm borçlarını kapatmak kaydıyla her zaman ve hiçbir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın feshetme hakkını haizdir. Tarafların cari alacakların tahsilini talep etme hakkı saklıdır. Bu hüküm müteakip sözleşme dönemleri içinde aynen geçerlidir. 

  1. Madde : MÜCBİR HALLER 

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır. 

  1. Madde : YETKİLİ MAHKEME 

İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Yetkilidir.

 

SATICI 

Toplumsal Yayıncılık Ltd. Şti.

Emniyetevler Mah.  Seyir Cad. No 12/1- 4. Levent-Kağıthane/İstanbul

E-Mail: [email protected]

0532 544 67 01

 

Gizlilik Politikası için lütfen tıklayın.

Teslimat ve İade için lütfen tıklayın.